Active button  Startsida
Active button  Nyheter
Active button  Stiftelsens bakgrund
  Verksamhet och syfte
  Kontaktuppgifter
  Stadgar
  Bilar
  Motorcyklar
  Övriga föremål
  Stipendium
  Länkar
  Information in English
 
Stadgar

 

§1. Stiftelsens namn skall vara Bertil Lindblads Bil- och Teknikhistoriska Samlingar.

 

§2. Stiftelsens ändamål skall vara
 
1.
att vårda och i driftsdugligt skick, med i första hand hjälp av verktygsutrustning och reservdelslager på   fastigheten stadsäga 1314B i Köpings kommun, bevara motorfordon med därtill hörande materiel

2. att vårda och i systematisk ordning bevara arkivmateriel och boksamling på fastigheten

3. att i möjligaste mån bibehålla såväl fast som lös egendom i det skick och den ordning som motsvarar förhållandena under Bertil Lindblads livstid, styrelsen dock obetaget att till uppfyllande av stiftelsens ändamål företa ytterligare byggnation och komplettera samlingarna genom gåvor eller inköp

4. att på sätt som under 1—3 angives spegla motorfordonens och motorintressets utveckling liksom teknikens framskridande på de områden inom vilka Bertil Lindblad i övrigt verkat

5. att hålla samlingarna tillgängliga för dokumenterat seriöst intresserade personer vilka efter studier och forskning avser att i tal, skrift eller på annat sätt sprida allmän kunskap om och intresse för motor­fordonens, motorintressets och teknikens utveckling genom tiderna

6. att verka för den motorhistoriska hobbyns seriösa utveckling och spridning

7. samt att bibehålla och för all framtid vårda Bertil Lindblads gravplats.
 

 

§3. Stiftelsens tillgångar skall utgöras av
 
1. i stiftelseurkunden angiven fast och lös egendom.

2. vad som genom testamente, gåva, inköp eller annorledes tillfaller stiftelsen.

3. avkastning av stiftelsens tillgångar.
 

 

§4. Stiftelsens angelägenheter skall handhavas av en styrelse bestående av minst fem ledamöter vilka samtliga skall vara medlemmar i Automobilhistoriska klubben eller eljest utomordentligt kunniga och erfarna motorhistoriker.

I stiftelseurkunden nämnda personer skall vara ständiga medlemmar i styrelsen. Vid sådan styrelse­ledamots frånfälle eller avsägelse skall kvarvarande ständiga ledamöter utse ny ledamot. Sådan ny ledamot skall till en början tjänstgöra minst två mandatperioder om vardera två år, varefter de ständiga ledamöterna har att fatta beslut huruvida ledamotskapet skall bli beständigt eller annan person skall väljas till ledamot.

Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande samt inom eller utom sig övriga funktionärer.  Den må också tillsätta arbetsutskott och till sig adjungera lämpliga personer för särskilda upp­drag eller konsultationer, liksom utse en eller flera suppleanter utöver de ordinarie ledamöterna.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen kan även sammankallas om en styrelseledamot så begär.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av dess ordinarie ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör

 

§5. Styrelsen skall ha sitt säte i Köping.

 

§6. Styrelsen skall vid sin förvaltning hålla stiftelsens medel och värdehandlingar avskilda samt i övrigt tillse att dessa är anbringade på fullt betryggande sätt. Alla stiftelsen tillhörande urkunder och all stiftelsens egendom skall förtecknas i ordnade register. Det åligger styrelsen att föra räkenskaper över stiftelsens tillgångar och skulder samt inkomster och utgifter, årligen avsluta räkenskaperna samt inom tre månader efter räkenskapsårets slut till stiftelsens revisor insända räkenskaperna för granskning.

 

§7. För granskning av stiftelsens räkenskaper skall finnas en revisor jämte en revisorssuppleant. Dessa skall vara medlemmar i Automobilhistoriska klubben eller eljest kunniga och erfarna motorhistoriker och därjämte förtrogna med granskning av räkenskaper. Revisor har att redan vid sitt tillträde till styrelsen skriftligen meddela vem som vid hans frånfälle eller avsägelse skall träda i hans ställe.

 

§8. Om fullgörelse av stiftelsens ändamål pga olyckshändelse, myndighetsbeslut, sviktande ekonomi eller annat omöjliggöres eller avsevärt försvåras bör stiftelsens fortlevnad i möjligaste mån tryggas under de förändrade betingelser som då står till buds.
Om det för stiftelsens fortlevnad eller av andra synnerliga skäl är nödvändigt att egendom försäljes bör företrädesvis sådan egendom avyttras som senast tillfallit stiftelsen, som finns i dubbel upplaga eller som i jämförelse med andra delar av samlingarna betraktas som historiskt mindre intressanta

Kan stiftelsen ej längre på ett rationellt sätt verka för sitt ändamål må styrelsen som en sista utväg fatta beslut om upplösning av stiftelsen genom likvidation utan permutation. Stiftelsens samlingar och behållna förmögenhet får i sådant sammanhang endast överlåtas till annan museal inrättning av allmännyttig karaktär.

 

§9. Beslut om ändring av dessa stadgar, försäljning av stiftelsens egendom samt likvidation av stiftelsen är giltiga endast om de biträtts av samtliga ständiga styrelseledamöter.

 

§10. Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt 1929 års lag om tillsyn av stiftelser liksom från annan framtida lagstiftning som icke är av tvingande karaktär.


Dessa stadgar har enhälligt antagits på ordinarie styrelsemöte den 12 februari 1993 och ersätter de tidigare från stiftelsens tillkomst gällande stadgarna. Stiftaren Bertil Lindblad har tagit del av de nya stadgarna och godkänt desamma.

Enligt önskemål från länsstyrelsen beslutades vid styrelsemöte den 3 december 1996 att §4 skulle ändras beträffande det antal styrelseledamöter som krävs för att påkalla ett styrelsemöte (från två ledamöter till en ledamot).

Ständiga medlemmar av styrelsen:

Curt Borgenstam Åke Jern   Björn-Eric Lindh
     
Ulf Edlund Carl-Einar Mellander Gunnar Elmgren
 

 

                                     © 2015 Stiftelsen Bertil Lindblads Bil- och Teknikhistoriska Samlingar webmaster@bertillindbladsstiftelse.se